วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2552

รายวิชา ง30212 ช่างปักด้วยมือ การปักลวดลายผ้ากะเหรี่ยง

หน้าหลัก


ตอนที่ 2 การปักลวดลายผ้ากะเหรี่ยง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.รู้จักชื่อลวดลายผ้ากะเหรี่ยงลายต่างๆ
2.รู้และเข้าใจการปักลวดลายผ้ากะเหรี่ยงแบบต่างๆ
3.ปฏิบัติการปักลวดลายผ้ากะเหรี่ยงลวดลายต่างๆ ได้สวยงาม
4.นำลวดลายผ้ากะเหรี่ยงลายต่างๆ มาผสมผสานกันได้เหมาะสมกับงานปัก


เนื้อหา
เรื่องที่ 1.การปักลวดลายผ้ากะเหรี่ยงลายเฉี่ยวมิก่อง
เรื่องที่ 2.การปักลวดลายกะเหรี่ยงลายฉ่องมิไกก๊อง
เรื่องที่ 3.การปักลวดลายกะเหรี่ยงลายไซ่ซ้วย
เรื่องที่ 4.การปักลวดลายกะเหรี่ยงลายหม่องเชียทุ้งทิ
เรื่องที่ 5.การปักลวดลายกะเหรี่ยงลายหม่องเฉี่ยไก๊ก๊อง
เรื่องที่ 6.การปักลวดลายกะเหรี่ยงลายซ้วยฉ่าง
เรื่องที่ 7.การปักลวดลายกะเหรี่ยงลายไช่กี๊ย
เรื่องที่ 8.การปักลวดลายกะเหรี่ยงลายพลี้มี้
เรื่องที่ 9.การปักลวดลายกะเหรี่ยงลายเชี้ยผู้
เรื่องที่ 10.การปักลวดลายกะเหรี่ยงลายไฉ่ย้างเด่ย
เรื่องที่ 11.การปักลวดลายกะเหรี่ยงลายดี๊มึ้งหวั่ง
เรื่องที่ 12.การปักลวดลายกะเหรี่ยงลายเส่ยมึงคั้ง
เรื่องที่ 13.การปักลวดลายกะเหรี่ยงลายย้าด่องมีล่า
เรื่องที่ 14.การปักลวดลายกะเหรี่ยงลายโครงสระ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น